Instrukcja dostępu do sieci bezprzewodowej WETI_PG na Wydziale ETI PG
Na Wydziale ETI działa sieć bezprzewodowa WETI_PG dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału. Dostęp do sieci odbywa się poprzez protokół WPA/WPA2 (802.1x, WPA/WPA2-Enterprise). W celu uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej WETI_PG należy podać indywidualny login i hasło. Proces uwierzytelnienia użytkowników jest bezpieczny (login i hasło przesyłane są przez sieć poprzez kanał szyfrowany TLS). Sieć ta udostępnia obecnie natywny Internet IPv6. Użytkownicy sieci WETI_PG nie podlegąją ograniczeniom firewall. W sieci tej możliwy jest dostęp do dowolnego projektu realizowanego w ramach Wydziału, bez jego udostępniania poza sieć Wydziału. Rozszerzeniem tej funkcjonalności, na dowolną lokalizację, są usługi VPN.

Dla studentów

Wszyscy studenci naszego Wydziału, także rozpoczynający studia na I roku, mogą się logować za pomocą loginu używanego w portalu Moja PG podając przy logowaniu do sieci pełną nazwę użytkownika w postaci nick@student.pg.gda.pl oraz hasło używane w Moja PG.

UWAGA!
W przypadku jakiejkolwiek zmiany statusu studenta (np. w wyniku nieterminowego zaliczenia semestru, urlopu, rozpoczęcia studiów II stopnia) dane używane do autoryzacji studenta w sieci WiFi tracą ważność (niezależnie od ważności hasła w portalu Moja PG). Aby odzyskać dostęp do sieci WiFi niezbędna jest w takim przypadku zmiana hasła w portalu Moja PG.

Dla pracowników

Wszyscy pracownicy Wydziału ETI, którzy posiadają konto w portalu Moja PG mogą korzystać jako autoryzowani użytkownicy sieci bezprzewodowej WETI_PG, podając przy logowaniu do sieci pełną nazwę użytkownika w postaci nick@pg.gda.pl oraz hasło używane w portalu Moja PG.

UWAGA!
Gdyby zainstniał problem z logowaniem przy użyciu konta z portalu Moja PG należy sprawdzić na stronie "Moje dane", czy hasło do konta w Moja PG nie jest przeterminowane (u góry strony powinien pojawić się zielony komunikat: Hasło do konta straci ważność za XXX dni; przeterminowane hasło pozwala zalogować się JEDYNIE do portalu Moja PG w celu jego zmiany).

Konfiguracja klienta sieci Wi-Fi WETI_PG w systemie Windows 7 (pracownicy i studenci)

Uruchamiamy Zarządzanie Sieciami Bezprzewodowymi:


Ustawiamy Właściwości sieci WETI_PG:Po wybraniu zakładki Zabezpieczenia ustawiamy opcję EAP MS-CHAP:


Wybieramy opcję weryfikacji certyfikatów a później dalsze opcje EAP-MSCHAP:


Poniższą pozycję pozostawiany wyłączoną:


Zatwierdzamy:


Zatwierdzamy:


Możemy dokonać połączenia z siecią WETI_PG. Zostaniemy poproszeni o podanie loginu i hasła. Jeżeli zaznaczono opcję pamiętania hasła stanie się tak tylko podczas pierwszego łączenia się z siecią.


Konfiguracja klienta sieci Wi-Fi WETI_PG w systemie Windows XP

1. Należy zaimportować do systemu certyfikat CA "CA na eclipse 2009", jeśli jeszcze nie został zaimportowany. Certyfikat można pobrać tutaj.
2. Wyświetlić listę dostęnych sieci bezprzewodowych: [Panel_sterowania -> Połączenia_sieciowe]. Z listy interfejsów sieciowych wybrać interfejs bezprzewodowy. Kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. Na liście powinna znaleźć się sieć o nazwie WETI_PG:


Wybrać Zmień ustawienia zaawansowane, a następnie zakładkę Sieci bezprzewodowe. Nacisnąć przycisk Dodaj...


Otworzy się okno Właściwości sieci bezprzewodowej z trzema zakładkami. Kliknąc na każdą z zakładek i wypełnić pola jak poniżej:Kliknąć na Właściwości i zaznaczyć opcje jak na rysunku:


Kliknąć na Konfiguruj i odznaczyć poniższą opcję:


Na ostatniej zakładce okna Właściwości sieci bezprzewodowej zaznaczamy lub nie opcję wskazującą na automatyczne łączenie się z tą siecią:


Zamykamy okno Właściwości sieci bezprzewodowej (przycisk OK). Teraz nasza nowa sieć WETI_PG powinna już znaleźć się na liście sieci preferowanych, jak poniżej:


Zamykamy okno Właściwości przyciskiem OK.
Ponownie otwieramy okno z listą dostępnych sieci bezprzewodowych i klikamy na przycisk Połącz. Powinno się pojawić okno łączenia z siecią:


a po chwili pojawi się okno logowania do sieci bezprzewodowej (jeśli okno samo się nie pojawi a pojawi się chmurka z infomacją "Proszę kliknąć aby wprowadzić poświadczenie...", klikamy na nią by pojawiło się okno logowania). W oknie logowania podajemy swój login i hasło:


Rozpocznie się proces uwierzytelniania użytkownika, który powinien potrwac kilka sekund, następnie w oknie z listą sieci bezprzewodowych powinna się pojawić informacja o pobieraniu adresu sieciowego oraz napis Połączono informujący o udanej operacji połączenia:


Aktualizacja: wrzesień 2013
Opracowanie: Mariusz Kiełpiński, wrzesień 2011
e-mail: admin@eti.pg.gda.pl

Valid HTML 4.01 Strict